Een veel gestelde vraag aan ons na een arbeidsongeval is “moet ik dit ongeval ook melden bij de Nederlandse
Arbeidsinspectie?”
In dit artikel geven wij graag meer uitleg over het melden van arbeidsongevallen.

In de Arbowet is vastgelegd dat werkgevers verplicht zijn om een arbeidsongeval te melden bij de Arbeidsinspectie wanneer sprake is van een ongeval met dodelijke afloop, een ziekenhuisopname of in geval van blijvend letsel. Op het eerste oog lijken dit zeer duidelijke criteria, toch roept het regelmatig de nodige vragen op. Het mag duidelijk zijn dat over een ongeval met dodelijke afloop geen discussie bestaat. Bij werkgevers zijn de termen ziekenhuisopname en blijvend letsel niet altijd helder. 

Ziekenhuisopname
Onder een ziekenhuisopname wordt verstaan dat de werknemer wordt opgenomen in het ziekenhuis. Hieronder wordt ook verstaan een dag opname. Een poliklinische behandeling wordt niet beschouwd als een ziekenhuisopname. In sommige gevallen is er in eerste instantie – direct na het ongeval – geen sprake van een opname in het ziekenhuis of blijvend letsel. Wanneer deze situatie echter verandert en de werknemer alsnog wordt opgenomen in het ziekenhuis of dat blijkt dat de werknemer toch blijvend letsel heeft, zal de werkgever het ongeval alsnog moeten melden bij de Arbeidsinspectie.

Blijvend letsel
Onder blijvend letsel wordt verstaan; amputatie van ledematen, (deels) blindheid of chronische lichamelijke of psychische klachten. Onterecht worden vaak de gevolgen van een arbeidsongeval niet als blijvend letsel herkend. Jurisprudentie wijst namelijk uit dat een litteken groter dan 2 mm gezien wordt als blijvend letsel.

Arbeidsongeval melden
Wanneer er sprake is van een arbeidsongeval welke gemeld moet worden, zal de werkgever zo snel mogelijk in actie moeten komen. Volgens de Arbowet (art.9) is de werkgever verplicht om een arbeidsongeval direct te melden bij de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor meldingen. Het wachten met melden van een arbeidsongeval kan grote gevolgen hebben voor de werkgever. Voor het niet tijdig melden van een arbeidsongeval geldt een norm boetebedrag van € 50.000, -. Na het melden van een arbeidsongeval is het mogelijk dat de arbeidsinspectie, direct op dezelfde dag, de situatie ter plaatse komt bekijken. Het is daarom zeer belangrijk om de ongevalslocatie direct na het ongeval veilig te stellen.

Inhuurkrachten
Wanneer je als werkgever gebruik maakt van inhuurkrachten (uitzendkrachten of Zzp’ers) ben je ook verantwoordelijk voor het melden van deze ongevallen.

Leren van ongevallen
Een arbeidsongeval is natuurlijk altijd vreselijk voor het slachtoffer, maar ook voor alle betrokkenen. Het is dan ook van groot belang om de oorzaak van een ongeval te achterhalen door het verrichten van een ongevalsonderzoek. De bevindingen uit het onderzoek kunnen leiden tot maatregelen om nieuwe ongevallen te voorkomen. Op deze manier kan er geleerd worden van ongevallen.