Het einde van het jaar is een moment om terug te blikken en aandacht te besteden aan de wetswijzigingen die in 2023 van kracht zijn geworden. De onderstaande wijzigingen zijn het afgelopen jaar doorgevoerd:

  • Richtlijn werk-privé balans herzien

Thuiswerken is zeker door het coronavirus in een stroomversnelling gekomen, daarom is dit jaar de richtlijn werk-privébalans ,die nog uit 2013 dateerde, herzien. Deze richtlijn biedt met name actuele aanbevelingen aan de Arbo professionals .In aansluiting daarop ligt ook het wetsvoorstel Wet op recht op onbereikbaarheid bij de Tweede kamer.

  • Wet bescherming klokkenluiders

In de Nederlandse wetgeving is dit jaar de Europese Richtlijn voor de bescherming van klokkenluiders geïmplementeerd. Dit betekent dat bedrijven, die vijftig of meer werknemers hebben, verplicht zijn tot het invoeren van een interne meldregeling; de zogenaamde klokkenluidersregeling. Door de invoering van deze wetgeving staan klokkenluiders sterker. Het belangrijkste element uit deze wetgeving is dat er een omgekeerde bewijslast is gaan gelden. In het verleden moest juist de klokkenluider met bewijzen komen om zijn aanklacht te ondersteunen. Door de nieuwe wetgeving zal de werkgever met bewijzen moeten komen om het tegendeel te bewijzen.

  • Machineveiligheid; verordening machineproducten

Deze nieuwe Europese Verordening machineproducten bevat nieuwe veiligheidseisen voor machines. Op dit moment is de Machinerichtlijn nog van toepassing. Inmiddels is gebleken dat deze richtlijn flink verouderd is en onvoldoende geschikt voor de nieuwe technologieën die in ontwikkeling zijn. Machines die geen hoog risico meer opleveren zijn van de lijst verwijderd en machines die artificial intelligence bevatten zijn nieuw toegevoegd. Daarnaast geldt de verplichte conformiteitsbeoordeling  door derden nog maar voor zes categorieën hoogrisicomachines. Op dit moment geldt er een overgangstermijn en is de nieuwe machineverordening volledig van toepassing vanaf 1 januari 2027. Op dat moment zal de huidige Machinerichtlijn worden ingetrokken.

  • Zelfonderzoek naar een ernstig ongeval

Een werkgever is verplicht om een ernstig ongeval te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Voorheen stelde de NAI na een melding altijd een onderzoek in naar de oorzaak van het arbeidsongeval. In 2023 is er een nieuwe aanpak in werking getreden; de arbeidsinspecteur kan namelijk voorstellen dat de werkgever zelf de oorzaken van het ongeval mag onderzoeken. De werkgever zal dan binnen 15 dagen een verbeterplan moeten opstellen om eenzelfde bedrijfsongeval te voorkomen. De achterliggende gedachte van deze nieuwe aanpak is dat de werkgever veel meer leert van ongevallen. Daarnaast hoeft de werkgever, bij een goed onderzoek met een verbeterplan, geen boete te betalen voor het ongeval. Na enige tijd zal de arbeidsinspecteur bij het bedrijf langskomen om te controleren of de beheersmaatregelen, die benoemd zijn in het verbeterplan, doeltreffend zijn doorgevoerd.

  • Aanvullende RI&E (ARIE)

Bedrijven die werken met een dermate hoeveelheid gevaarlijke stoffen, die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken, vallen met ingang van 1 januari 2023 onder de aangepaste regeling; de ARIE regeling. Werkgevers hebben hiervoor zelf onderzoeksplicht om na te gaan of ze onder deze nieuwe regeling vallen en een aanvullende RI&E moeten uitvoeren die gericht is op de beheersing van risico’s op zware ongevallen, een veiligheidsbeheerssysteem moeten ontwikkelen en een intern noodplan moeten opstellen. Daarnaast zullen deze bedrijven zelf een melding moeten doen aan de Nederlandse Arbeidsinspectie dat zij ARIE-plichtig zijn. Bedrijven hebben tot 1 januari 2024 de tijd om aan de nieuwe verplichtingen van de ARIE te voldoen.

  • Werken met PUR-schuim

Vanaf Augustus 2023 is het verplicht dat iedere werknemer die met PUR werk, hiervoor een specifieke opleiding heeft gevolgd. Het gaat hierbij om PUR-schuim dat Dissocyanaten bevat. Dit is een gevaarlijke stof die onder andere asbest kan veroorzaken. Het gaat hierbij niet alleen om PUR-spuitbussen maar ook om lijmen en lakken die Diisocyanaten bevatten. De opleidingsplicht geldt niet als er binnen het bedrijf gewerkt wordt met producten die minder dan 0,1 gewichtsprocent Diisocyanaten bevatten. De werkgever dient er voor te zorgen dat alle medewerkers een opleiding voor werken met PUR-schuim volgen. Na afronding van de training ontvangt iedere deelnemer een certificaat, dat wordt geregistreerd en vijf jaar geldig is.

Heeft u vragen over één van de bovengenoemde onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.