De afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor kankerverwekkende (carcinogene) en DNA-beïnvloedende (mutagene) stoffen. De regels van een aantal van deze stoffen is de afgelopen periode aangepast. Deze – strengere –  regels gaan nu ook gelden voor reprotoxische stoffen (stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting of het nageslacht).  

Blootstelling aan reprotoxische stoffen kan schadelijk zijn voor de voortplanting, het ongeboren kind en borstvoeding. Om werknemers nog beter te beschermen heeft de Europese Unie de richtlijnen voor deze stoffen aangepast. Eerder werden er al strengere regels ingevoerd voor stoffen die kanker (carcinogene stoffen) kunnen veroorzaken en voor stoffen die schade aan het DNA kunnen veroorzaken (mutagene stoffen). Bedrijven, waar gewerkt wordt met deze stoffen, zullen extra maatregelen moeten nemen om werknemers te beschermen tegen de risico’s hiervan.  

Nederland is verplicht om de Europese richtlijnen te verwerken in de nationale wetgeving; daarom zijn er door het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid aanpassingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling opgesteld. De overheid heeft besloten om op twee punten de Nederlandse richtlijnen strenger te stellen dan de Europese richtlijn. Het betreft hier de volgende richtlijnen:

  1. Van reprotoxische stoffen waarvan het niet duidelijk is of er een veilige waarde bestaat, moet de werkgever de blootstelling zo laag mogelijk houden als het technisch mogelijk is. 
  2. Bedrijven dienen een registratie bij te houden van blootstelling aan reprotoxische stoffen en deze registratie voor een periode van 40 jaar te bewaren. Hiermee wordt deze verplichting gelijk getrokken met de registratie bij kankerverwekkende stoffen waarvoor de registratie en bewaarplicht van 40 jaar al bestaat.

Heeft u vragen over blootstelling aan, registratie van en veilig werken met gevaarlijke stoffen? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.