Eerder hebben wij al geschreven over het meerjarenplan 2023-2026 van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Klik hier om het artikel te lezen. Het meerjarenplan is een opvolging van de Inspectiebrede Risicoanalyse die door de overheid is uitgevoerd. Uit deze risicoanalyse zijn een aantal speerpunten naar voren gekomen. Eén van deze speerpunten, onderbetaling, wordt in dit artikel nader toegelicht.

Het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag gelden als minimum beloning voor werk dat in Nederland in dienstbetrekking wordt verricht. Zowel Nederlandse als buitenlandse werkgevers en werknemers moeten zich in Nederland houden aan de rechten en plichten die hierbij horen. Het jaarlijks wettelijk minimumloon is te vinden op de site van de Rijksoverheid. Werknemers ouder dan 21 jaar moeten minstens het wettelijk minimumloon betaald krijgen. Voor jonger dan 21 jaar geldt het wettelijk minimumjeugdloon. Overigens heeft een werknemer daarnaast ook recht op minimaal 8% vakantietoeslag. Hiervan mag tevens niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. De Inspectie controleert of werkgevers zich hieraan houden.

Werkgevers proberen met schijnconstructies regels voor minimumloon of cao-minimumloon te omzeilen. Dit doen ze bijvoorbeeld door onterechte kosten in te houden op het salaris, zoals maaltijd- en verzekeringskosten. Hier zijn maatregelen tegen, namelijk De Wet Aanpak Schijnconstructies. Deze wet beschermt werknemers tegen onderbetaling en beschermt werkgevers tegen oneerlijke concurrentie. De wet eist dat werkgevers het wettelijk minimumloon via de bank betalen. Daarnaast moet het volledig minimumloon betaald worden en mogen alleen nog de wettelijk verplichte of toegestane bedragen worden ingehouden. Maaltijd- en verzekeringskosten mogen zodoende niet van het wettelijk minimumloon worden ingehouden.

In gevallen van (een vermoeden van) onderbetaling kan men (anoniem) een melding doen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Onderbetaling kan ook een aanwijzing zijn voor arbeidsuitbuiting. Indien er daadwerkelijk onderbetaling wordt geconstateerd, dan staat daar een sanctie op voor de werkgever. Sancties zijn bedoeld om zo snel mogelijk een einde te maken aan een overtreding.De sancties bestaan uit bijvoorbeeld boetes, een proces-verbaal of een preventieve stillegging (na waarschuwing). Indien een dwangmaatregel die is voorgeschreven niet is uitgevoerd, dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie zelfs een dwangsom opleggen.

De geldboetes kunnen fors zijn. Zo blijkt uit jurisprudentie dat een firma maar liefst 60.000 euro boete opgelegd heeft gekregen vanwege het niet verstrekken van informatie binnen de daartoe gestelde termijn over het betaalde loon, de betaalde vakantiebijslag en het aantal gewerkte uren van de werknemers. Gevolg hiervan is namelijk  dat inspecteurs niet kunnen controleren of sprake was van onderbetaling. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) eist dat een werkgever een gedegen administratie moet bijhouden.

 Wilt u meer weten over onderbetaling of heeft u specifieke vragen?  Onze adviseurs helpen u graag.