Onlangs publiceerde de Nederlandse Arbeidsinspectie (NAI) het nieuwe meerjarenplan voor de periode 2023 -2026. In dit meerjarenplan omschrijft de Arbeidsinspectie hun ambitie, werkwijze en activiteiten voor de komende jaren.

In het meerjarenplan zien we dat ook de NAI gaat werken op een manier die we vanuit het bedrijfsleven al kennen, namelijk risico gestuurd. Hierbij krijgen onderwerpen waarbij het risico het hoogst is de meeste aandacht. Deze manier van werken is ook voor de Arbeidsinspectie noodzakelijk; eind 2022 waren er 11,4 miljoen banen in Nederland voor ongeveer 340 duizend werkgevers. Toezichthouden op al deze afzonderlijke banen is niet mogelijk.

“De Arbeidsinspectie ziet er op toe dat er op een veilige, eerlijke en gezonde manier wordt gewerkt in Nederland”.

Wij schrijven regelmatig over de rol van de Arbeidsinspectie, dit is met name gericht op het vakgebied waarin https://ikas.nl/ opereert; namelijk arbeidsveiligheid. De verantwoordelijkheden van de Arbeidsinspectie gaan echter veel verder dan alleen op dit vakgebied. De arbeidsinspectie handhaaft namelijk alle wetten op het terrein van arbeid en sociale voorzieningen. Hierbij gaat het dan om wetten op het gebied van werk- en rusttijden, arbeid en vreemdelingen, loondervingswetten, minimumloon en ontslag.

Belangrijkste onderdelen
De belangrijkste onderdelen van het takenpakket van de Arbeidsinspectie zijn:

 • Het toezicht houden op de naleving van de wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden en het bijdragen aan het voorkomen van rampen met gevaarlijke stoffen.
 • Toezicht houden op de naleving van de wet- en regelgeving rond het verbod op illegale tewerkstelling, betaling onder het wettelijk minimumloon, het inhuren/inlenen en bemiddelen van personeel door intermediairs en detacheringen van werknemers vanuit de Europese Unie.
 • Inzicht bieden in de doeltreffendheid van het stelsel van werk en inkomen.
 • Toezicht op het functioneren van wettelijk verplichte certificatie stelsels SZW en het Europese CE-stelsel voor producten.
 • Opsporen van fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen (arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en grootschalige fraude op het terrein van de sociale zekerheid). Ten behoeve van het ministerie van VWS verricht de opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie strafrechtelijk onderzoek naar fraude met zorgvoorzieningen. Dit gebeurt onder gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.
 • Signaleren van en reflecteren op risico’s en ontwikkelingen op het inspectiedomein. Dit wordt breed gedeeld zodat de inzichten door velen verder gebruikt kunnen worden. 

Prioriteiten
Het meerjarenplan is een opvolging van de Inspectie brede Risicoanalyse die door de overheid is uitgevoerd. Uit deze risicoanalyse zijn een aantal speerpunten naar voren gekomen die onderverdeeld zijn in prioritaire risico’s (actief en reactief) en alleen reactief bij onderzoek, waardige meldingen en verzoeken.

 De prioritaire risico’s actief en reactief zijn als volgt gedefinieerd:

 • Illegale tewerkstelling
 • Onderbetaling
 • Arbeidsuitbuiting/ernstige benadeling
 • Aantasting arbeidsverhoudingen
 • Ongelijke behandeling van mensen op de arbeidsmarkt
 • Ongewenst gedrag
 • Werkdruk
 • Ongezonde arbeidspatronen
 • Fysieke overbelasting
 • Ongezonde fysische werkomgeving
 • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
 • Onveiligheid op de werkplek
 • Zware ongevallen (Brzo/ARIE)
 • Onveilig en ongezond werk jeugdigen en kinderen
 • Onvoldoende inkomen
 • Problematische schulden
 • Mismatch werkzoekenden en vacatures
 • Geen re-integratie na langdurige ziekte
 • Lonende fraude met inkomensondersteuning
 • Lonende fraude met subsidies

Alleen reactief bij onderzoek waardige meldingen en verzoeken zijn de volgende punten gedefinieerd:

 • Aantasting arbeidsverhoudingen
 • Werkdruk
 • Ongezonde arbeidspatronen
 • Fysieke overbelasting
 • Ongezonde fysische werkomgeving
 • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
 • Biologische agentia
 • Onveiligheid op de werkplek
 • Lonende fraude met re-integratiegelden
 • Lonende fraude met subsidies

Op de eerdergenoemde onderwerpen zal de Nederlandse Arbeidsinspectie de komende jaren actief toezien. De komende tijd zullen wij een aantal onderwerpen uit het meerjarenplan nader toelichten.

Wilt u niet zo lang wachten en heeft u specifieke vragen?  Onze adviseurs helpen u graag.