Vandaag, 28 april, is door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen als jaarlijkse “Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk”. Tijdens deze dag wordt er stilgestaan bij het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Jaarlijks sterven er in Nederland meer dan 4.000 mensen als gevolg van een beroepsziekte. Ruim driekwart hiervan is ziek geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Helaas is bij veel mensen nog steeds onbekend dat aanraking met gevaarlijke stoffen ernstige ziektes zoals longziektes en kanker kan veroorzaken.

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van vorig jaar (bron: NEA 2020 TNO) blijkt dat er ook op de werkvloer nog een totaal verkeerd beeld bestaat ten aanzien van risico’s. Zo vindt het merendeel nog altijd dat er voor het werken met gevaarlijke stoffen geen extra beheersmaatregelen getroffen hoeven te worden. Dit zijn zorgwekkende ontwikkelingen, zeker omdat in 2020 700.000 medewerkers zijn blootgesteld aan stoffen via de luchtwegen (bijvoorbeeld oplosmiddelen of uitlaatgassen) of hebben gewerkt met stoffen die geleid hebben tot een blootstelling aan de huid (bijvoorbeeld lijm, schoonmaakmiddelen of verf). In de onderkenning van deze risico’s is nog veel winst te behalen.

Tijdens de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk is het goed om binnen het bedrijf eens extra stil te staan bij de risico’s die mensen lopen en welke beheermaatregelen er genomen kunnen worden om gezondheidsschade te voorkomen.

Wij geven graag een aantal basis tips om de veiligheid op de werkvloer te vergroten:

  1. Zorg voor een actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Binnen een organisatie kunnen pas maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen als men weet welke risico’s er zich kunnen voordoen. Elk bedrijf is dan ook wettelijk verplicht om de risico’s (schriftelijk) in kaart te brengen. Dit wordt gedaan door het opstellen van een Risico-Inventarisatie. Een belangrijk onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak (PvA); in dit plan wordt omschreven welke maatregelen er genomen moeten worden om geconstateerde risico’s te beheersen en binnen welke termijn dit zal worden gedaan.

  • Stel een preventiemedewerker aan.

In 2005 is in de Arbeidsomstandighedenwet opgenomen dat ieder bedrijf één of meerdere preventiemedewerker(s) moet aanstellen. Voor bedrijven die bestaan uit maximaal 25 medewerkers mag de directeur zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. De preventiemedewerker ondersteunt met het opstellen van een overzicht van alle risico’s over de veiligheid, gezondheid en het welzijn binnen het bedrijf. Daarnaast heeft de preventiemedewerker de taak extra aandacht te besteden aan het voorkomen van verzuim. Kortom; een belangrijke functie binnen de organisatie.

  • Voorlichting.

Ook hierbij gaat het om een wettelijke verplichting die de werkgever heeft. De werkgever is namelijk verplicht om de medewerkers goed voor te lichten over het werk dat zij verrichten en de eventuele veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

Hierin geldt ook een wettelijke verplichting voor de werknemers; zij zijn namelijk verplicht tot het volgen van voorlichting en onderricht. Leidend voor de onderwerpen ten aanzien van voorlichting en instructie zijn de risico’s die als hoog risico zijn gedefinieerd in de opgestelde RI&E. Een werkgever is verplicht om aan te tonen dat werknemers ook de voorlichting en onderricht hebben ontvangen, dit kan worden aangetoond door het bijhouden van een registratie (presentielijst). Het is raadzaam om de gegevensconstructies regelmatig te herhalen.

Meer informatie

Meer weten over risico inventarisatie?
https://ikas.nl/diensten/risico-inventarisatie/

Veilig ondernemen begint bij Ikas

Veilig ondernemen begint bij Ikas

(0321) 381 552

info@ikas.nl