Recentelijk heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een onderzoek gepubliceerd over de relatie tussen arbeidsongevallen en het beroep dat iemand uitoefent. In het rapport wordt aangetoond dat in 2021 ruim een kwart (26,3 %) van de slachtoffers van een arbeidsongeval met verzuim, een technisch beroep hadden.

Voor de beroepen in de zorg en welzijn, logistiek en transport ging het om 16,1 % en 14,9%. In het rapport is ook gekeken naar het aantal werkenden per beroepsklasse. Dan is te zien dat de top drie gevormd wordt door de transport en logistiek, techniek en de agrarische sector. Opvallend is dat met een percentage van 5,6% automonteurs het vaakst slachtoffer zijn van een arbeidsongeval mét verzuim.

In 2021 hadden 196.000 werkenden, met een leeftijd tussen de 15 en 75 jaar een ongeval tijdens de uitvoering van hun werk. Dit leidde bij meer dan de helft tot één of meerder dagen verzuim, bij driekwart van de werkenden zelfs tot vier of meer dagen verzuim. In het rapport valt ook op dat mannen, jonge werkende (tot 25 jaar), 45-plussers en uitzendkrachten een verhoogd kans hebben op een arbeidsongeval.

Oorzaak van ongevallen

De meest genoemde oorzaken van arbeidsongevallen met minimaal één dag verzuim zijn:

  • Psychische overbelasting
  • Vallen, inclusief uitglijden en struikelen
  • Fysieke belasting

Waardevolle informatie

Dit rapport geeft waardevolle informatie welke groepen meer risico lopen op een arbeidsongeval, maar ook in de oorzaak van ongevallen. Het is dan ook geen toeval dat deze groepen onderdeel zijn van de groepen die moeten zijn opgenomen in de Risico Inventarisatie- en Evaluatie. Het verdient daarnaast nog de aanbeveling om deze groepen werknemers extra te informeren over de risico’s die zij lopen op het werk en de beheersmaatregelen die zij moeten nemen.

Wanneer het allemaal in kaart is gebracht, zijn er nog belangrijke maatregelen die genomen kunnen worden om ongevallen zo veel mogelijk terug te dringen:

  • Het vergroten van het veiligheidsbewustzijn.
  • Het aanbieden van voorlichting en instructie welke specifiek zijn gericht op het veilig werken.

Wilt u meer weten over hoe verzuim voorkomen kan worden? Onze adviseurs helpen u graag.