In Nederland is in 2019 het klimaatakkoord gepresenteerd. In dit klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt tussen de overheid, werkgevers en maatschappelijke organisaties om de CO-2 uitstoot in Nederland te verminderen. Om dit te bereiken is één van de gemaakte afspraken, dat werkgevers die 100 of meer werknemers in dienst hebben, hun jaarlijkse CO2-uitstoot moeten verminderen door het terugdringen van werkgebonden personenmobiliteit.        

Met ingang van 1 januari 2024 zijn werkgevers met 100 werknemers of meer verplicht om het zakelijke-  en het woon-werkverkeer, waarvoor werknemers een financiële vergoeding krijgen, te rapporteren aan de overheid.

Deze verplichting geldt voor ondernemingen die een KVK inschrijving hebben. Heeft het bedrijf meerdere vestigingen die vallen onder één KVK inschrijving, dan dienen alle vestigingen onder die KVK inschrijving te worden gerapporteerd. Wanneer de onderneming ook vestingen heeft buiten Nederland, dan vallen deze niet onder de rapportageverplichting. Als peildatum voor het bepalen van het aantal werknemers wordt 1 januari gehanteerd van het jaar waarin wordt gerapporteerd. Wijzigingen in het loop van het jaar worden dus niet meer meegenomen in de rapportage.

In de rapportage dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de verschillende categorieën van vervoer:

  • Auto (rijdend op benzine, diesel, hybride, elektrisch)
  • Motorfietsen
  • Scooters
  • Fietsen
  • Lopend
  • Openbaar vervoer

In eerste instantie is het aanleveren van gegevens zonder gevolgen voor de werkgever. Met ingang van 2025 kan de overheid gaan handhaven op de verstrekte gegevens.

Heeft u hulp nodig bij het registreren of indienen van gegevens? Onze adviseurs helpen u graag.