Twee keer per jaar publiceert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aangepaste lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen.

Deze stoffen kunnen kanker veroorzaken of de kans op kanker vergroten. Mutagene stoffen kunnen het erfelijk materiaal beschadigen en in combinatie met andere stoffen kanker veroorzaken.

Deze lijst is belangrijk in situaties waarbij werknemers met deze stoffen in aanraking kunnen komen. In de Arbo regelgeving wordt naar dit soort stoffen verwezen. In de Risico Inventarisatie en – evaluatie zal het risico moeten zijn opgenomen als de werknemer op de werkplek blootgesteld kan worden aan deze schadelijke stoffen.

Recentelijk heeft het Ministerie SZW een nieuwe lijst gepubliceerd. Deze kan via onderstaande link geraadpleegd worden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-30592.html