In 2023 vielen er als gevolg van een arbeidsongeval 40 doden te betreuren. We hopen natuurlijk dat het nooit plaatsvindt, maar wanneer er sprake is van een dodelijk arbeidsongeval, is het goed om te weten wat er daarna moet gebeuren.

Het onderzoek zal direct starten nadat er een melding is gedaan van een arbeidsongeval met dodelijke afloop. Een melding kan gedaan worden door de werkgever zelf maar ook door de politie. Na een dodelijk ongeval komt de arbeidsinspecteur altijd direct naar de ongevalslocatie. Vanaf het moment dat de inspecteur op de ongevalslocatie is gearriveerd, staat deze in nauw contact met de betrokken hulpverleners, de werkgever en/of de officier van justitie. Deze laatste is bij het onderzoek betrokken omdat het mogelijk is dat er besloten wordt om een strafrechtelijk onderzoek naar de werkgever op te starten. Een onderzoek zal altijd gericht zijn op overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet (art.32). In dit artikel staat “het is de werkgever verboden handelingen te verrichten of na te laten in strijd met deze wet of de daarop berustende bepalingen indien daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet weten, levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer werknemers ontstaat of te verwachten is’.  

Tijdens het technische onderzoek zullen alle betrokken arbeidsmiddelen maar ook de werklocatie worden onderzocht en uiteraard zullen getuigen van het ongeval worden geïnterviewd. Niet alleen worden op de ongevalslocatie zaken onderzocht, ook zal er gekeken worden in documenten van de werkgever, zoals de Risico Inventarisatie- en Evaluatie of keuringsrapporten van arbeidsmiddelen die betrokken waren bij het ongeval. Na het eerste onderzoek kan het zijn dat er een verdenking wordt uitgesproken aan de werkgever, maar de Arbeidsomstandighedenwet heeft de mogelijkheid om de hele lijn van hiërarchie aan te spreken. Het kan dus ook zo zijn dat na onderzoek ook de collega(s) van het slachtoffer verdacht worden.  

Nadat het onderzoek is afgerond en er geconstateerd is dat er sprake is van een strafbaar feit, zal er een proces-verbaal worden opgemaakt. De zaak wordt overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM). 

Heeft u vragen over arbeidsongevallen, het voorkomen hiervan of procedures met betrekking tot (bijna) ongevallen? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.