In de Arbeidsomstandighedenwet is opgenomen dat iedere werkgever zich moet laten bijstaan door deskundige werknemers. Deze deskundigheid bestaat vaak uit werknemers van verschillende vakgebieden. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een veiligheidskundige, een Arbo-coördinator of een Arbo-consulent. Ondanks dat er in de wetgeving niet specifiek vermeld wordt dat dit dient te gebeuren door een preventiemedewerker, is dit in de praktijk vaak de benaming die wordt gegeven aan deze functie.

De preventiemedewerker is een werknemer van de organisatie, die door de directie is aangewezen. Hij of zij ondersteunt de directie bij het zorgdragen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Een preventiemedewerker heeft kennis van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die binnen de organisatie aanwezig zijn. Daarnaast creëert de preventiemedewerker goede arbeidsomstandigheden. De nadruk van de werkzaamheden ligt dan ook bij de ‘preventie’. De taken hebben als doel het voorkomen van ongevallen en verzuim en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Wanneer in de organisatie minder dan 25 werknemers werkzaam zijn, dan mag de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker invullen, mits deze ook in het bezit is van voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting.

Hoe de preventieve taken exact worden uitgevoerd, mag door de organisatie zelf worden ingericht en vastgelegd. In de wetgeving staat dat de preventiemedewerker zelf zijn taken mag uitvoeren zonder toestemming van een directie.

De werkgever dient er voor te zorgen dat de preventiemedewerker de beschikking heeft over de volgende zaken:

  • Ongevalsrapportages en lijst van arbeidsongevallen;
  • Een door de Nederlandse Arbeidsinspectie opgestelde eis;
  • Een door de Nederlandse Arbeidsinspectie gegeven bevel;
  • Een verzoek van de werkgever aan de Nederlandse Arbeidsinspectie om ontheffing van een voorschrift uit de Arbowet;
  • Een beschikking tot het toepassen van een bestuursdwang of tot het opleggen van een dwangsom door de Nederlandse Arbeidsinspectie;
  • Een boeterapport;
  • Een boetebeschikking.

De preventiemedewerker hoeft gelukkig niet alles te kunnen en te weten. Het is vooral belangrijk dat hij of zij een inschatting kan maken van de risico’s voor het bedrijf. Uiteraard is hierbij van belang dat wanneer men niet beschikt over de juiste kennis en ervaring, er deskundige bijstand kan worden ingeschakeld.

Deze deskundige bijstand of de opleiding preventiemedewerker kan door Ikas worden verzorgd. Wilt u hierover meer weten, neem dan gerust contact met ons op.