Vanaf 1 juli 2020 is de wettelijke grenswaarde voor DME van kracht. Deze grenswaarde is van toepassing op werkzaamheden of arbeidsplaatsen waar werknemers aan dieselmotoremissies (DME) blootgesteld worden.

Het inademen van de uitstoot van dieselmotoren is erg schadelijk voor de gezondheid en geclassificeerd als genotoxisch carcinogeen. Dit houdt in dat bij elk niveau van blootstelling er een kans is op kanker. Met andere woorden; er geldt voor deze carcinogenen geen veilige blootstelling.  In de Arbeidsomstandighedenwet is opgenomen dat de werkgever verplicht is om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te voorkomen of in ieder geval maatregelen moet nemen om het risico te beheersen.  

Door de Nederlandse Arbeidsinspectie is hiervoor een werkinstructie opgesteld hoe omgegaan kan worden met de blootstelling aan DME. Recentelijk is deze werkinstructie geactualiseerd met informatie van de laatste stand der techniek.  

Heeft u vragen over blootstelling aan DME of beheersmaatregelen? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.