De populariteit van thuiswerken nam door corona een enorme vlucht. Thuiswerken werd (noodgedwongen) ontzettend populair, maar waar staan we nu met betrekking tot het thuiswerken? Blijft het thuiswerken bestaan?

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) deed recentelijk een steekproef onder 350 bedrijven in Nederland, in sectoren waar thuiswerken veel voorkomt. Uit de steekproef blijkt dat veel werkgevers het structureel thuiswerken willen behouden. Werknemers waarderen namelijk de flexibiliteit, de focus, minder afleiding en het hebben van geen of minder reistijd.

De arbeidsinspecteurs hebben in kaart gebracht of thuiswerkers blootgesteld worden aan specifieke risico’s, zoals het beeldschermwerk en of zij een te hoge/te lage werkdruk ervaren. Daarnaast is gekeken of deze risico’s inzichtelijk zijn bij de werkgever; dit kan inzichtelijk worden gemaakt doormiddel van het uitvoeren van een Risico Inventarisatie- en Evaluatie. Verder is gekeken of er gewerkt wordt aan het verbeteren van eventueel geconstateerde knelpunten.

Bevindingen

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • Thuiswerkers ervaren geen hoge werkdruk, maken niet meer overuren dan gemiddeld en ervaren nauwelijks gevoelens van isolatie.
  • Werkgevers nemen diverse maatregelen voor gezond thuiswerken. Zoals bijvoorbeeld het faciliteren van een ergonomische thuiswerkplek. Ondanks dat veel werkgevers hier wel in faciliteren, zijn deze maatregelen echter niet altijd bekend bij de werknemers. Alleen werknemers die op de hoogte zijn van de maatregelen, profiteren hiervan.
  • Werkgevers willen thuiswerken blijven faciliteren, maar er blijkt nog veel onduidelijk te zijn over hun verantwoordelijkheden en welke maatregelen zij kunnen nemen voor een gezonde werkplek.

Gezonde werkplek

Door de werkgever kan bijgedragen worden aan een gezonde werkplek bij de werknemers thuis, zoals:

  • Inventariseer de risico’s van het thuiswerken door het uitvoeren van een Risico Inventarisatie- en evaluatie (RI&E), zorg ervoor dat geconstateerde knelpunten voldoende opvolging krijgen in het Plan van Aanpak (PvA).
  • Zorg voor duidelijke afspraken over werktijden met thuiswerkers; dit kan de werkdruk verlagen.
  • Informeer de thuiswerkers actief, hoe ze gezond thuis kunnen werken.
  • Zorg ervoor dat er voldoende informeel contact is met de thuiswerkers en vraag regelmatig hoe het thuiswerken gaat.
  • Coach leidinggevenden die het leidinggeven op afstand moeilijk vinden.
  • Zorg ervoor dat de werknemer voldoende- en goede thuiswerk-faciliteiten heeft.

Verantwoordelijkheden werkgever

Het thuiswerken wordt in het Arbobesluit (art. 1.43) gedefinieerd als “arbeid die een werkgever door een werknemer doet verrichten in een woning of op een andere door die werknemer gekozen plaats, buiten het bedrijf of de inrichting, die niet de arbeidsplaats van de werkgever is”.

De Arbowet benoemd dat de werkgever verantwoordelijk is voor de risico’s als gevolg van plaats onafhankelijk werken. De werkgever zal dan ook zoals eerder genoemd in zijn Risico Inventarisatie- en Evaluatie hier zicht op moeten hebben en indien noodzakelijk maatregelen moeten nemen om risico’s te beheersen.

Privacywetgeving?

Het feit dat de werkgever verantwoordelijk is voor de risico’s bij het thuiswerken roept vaak vragen op bij zowel werkgevers al werknemers. Werkgevers willen graag aan hun verplichting voldoen en werknemers zijn bang dat zij hun privacy moeten opgeven omdat een werkgever inzicht wil hebben in de thuiswerkplek. Het is vanwege de privacy niet toegestaan, dat de werkgever zomaar thuis langs kan komen bij de werknemer om de werkplek te bekijken. Er zijn wel genoeg verschillende mogelijkheden om de thuiswerkplek te controleren.

Wilt u weten hoe u thuiswerken kunt stimuleren en thuiswerkplekken kunt controleren? Onze adviseurs helpen u graag.