In sommige gevallen staat er opgenomen in de algemene RI&E dat er een noodzaak is tot het uitvoeren van een aanvullende RI&E. In een aanvullende RI&E wordt dieper ingegaan op een specifiek onderwerp. De meest voorkomende onderwerpen waarvoor vaak een aanvullende RI&E wordt geadviseerd worden hieronder verder toegelicht.

 • RI&E daken

Het vallen van hoogte (waaronder daken) is nog altijd nummer 1 oorzaak van ernstige en dodelijke arbeidsongevallen. Om ongevallen te voorkomen is het belangrijk om beheersmaatregelen te nemen. Om te weten welke beheersmaatregelen er genomen kunnen worden is het van belang te weten aan welke risico’s medewerkers blootgesteld kunnen worden. Tijdens een RI&E specifiek voor daken wordt gekeken naar verschillende factoren zoals het veilig betreden van het dak, de aanwezigheid van een valbeveiligingssysteem en de keuring hiervan maar ook naar een reddingsplan in geval iemand van hoogte valt.

 • RI&E machines

Machines die na 1995 op de Europese markt zijn gebracht dienen allemaal CE-gemarkeerd te zijn. Met een CE-markering verklaard de fabrikant dat de machine voldoet aan de machinerichtlijn. Bij machines van voor 1995 ontbreken vaak beschermkappen en noodstopschakelaars. Ten onrechte wordt dan vaak aangenomen dat een machine moet voldoen aan de wetgeving die van toepassing was op het moment dat de machine werd geproduceerd. Ook deze machines moeten voldoen aan de richtlijn arbeidsmiddelen welke is opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit (H.7). In dit besluit zijn de minimumeisen voor arbeidsmiddelen opgenomen. Door middel van het uitvoeren van een RI&E machines wordt getoetst of de machine voldoet aan deze minimumeisen.

 • RI&E thuiswerken

Mede door Corona heeft het thuiswerken een enorme impuls gekregen. De werkgever heeft de verplichting om ervoor te zorgen dat de thuiswerkplek voldoet aan alle wet- en regelgeving. De werkgever heeft ook de verplichting om te toetsen of de werkplek voldoet aan de gestelde eisen. Deze RI&E kan uitgevoerd worden door middel van een huisbezoek of aan de hand van foto’s.

 

  Meer informatie

  Meer weten over RI&E
  https://ikas.nl/diensten/risico-inventarisatie/aanvullende-rie/
   

  Veilig ondernemen begint bij Ikas

  Veilig ondernemen begint bij Ikas

  (0321) 381 552

  info@ikas.nl