Het werken met en het opslaan van gevaarlijke stoffen kan risico’s met zich meebrengen.
Hierbij valt te denken aan het ontstaan van explosies, gifwolken of brand. Om deze risico’s te voorkomen is er wet- en regelgeving voor bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaan in hun bedrijf.

Eén regelgeving is de ARIE-regeling. De ARIE-regeling is een Aanvullende Risico-Inventarisatie en
-Evaluatie (ARI&E). In dit document wordt specifiek aandacht besteed aan de risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Op basis van de ARIE moet het bedrijf een pakket van maatregelen treffen.

De introductie van de nieuwe ARIE-regeling welke gepland stond voor 1 juli 2022 heeft tot gevolg dat meer bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de ARIE-verplichtingen. Wanneer een bedrijf nu al onder de ARIE-regeling valt dan zal daar niets aan veranderen, wel zullen er in de regeling een aantal aanpassingen worden gedaan. In hoofdlijnen zullen de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

  • Het vereenvoudigen van de aanwijssystematiek van de ARIE;
  • Harmonisering van de aanwijssystematiek op de CLP-verordening die de oudere EU-wetgeving afstemt op het wereldwijd geharmoniseerde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen;
  • Uitbreiding van de handhaving;
  • Aansluiting van de ARIE op het Brzo 2015;
  • Een beperkte aanpassing van een aantal verplichtingen, die weinig impact hebben.

Het ministerie van SZW is de ARIE-regeling op dit moment aan het herzien en dit kost meer tijd dan voorzien. De bedoeling is dat de nieuwe regeling gelijktijdig in werking gaat treden met de nieuwe Omgevingswet. Doordat er meer tijd benodigd is voor het gereed maken van deze ARIE-regeling heeft de overheid de introductie uitgesteld tot 1 januari 2023. Bedrijven die straks onder de regeling komen te vallen zullen een jaar de tijd krijgen om de verplichtingen door te voeren.