In 2020 zijn er door de overheid een aantal wijzigingen doorgevoerd voor het werken met een werkbak of werkplatform. Deze nieuwe wijziging zorgde voor veel onduidelijkheid bij werkgevers en gebruiker en was het werken in een werkplatform of werkbak in sommige gevallen praktisch onmogelijk. Inmiddels is er een nieuwe leidraad gepubliceerd, uitgangssituatie is nog steeds artikel 7.18 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is omschreven dat het hijsen/heffen van werknemers uitsluitend is toegestaan met behulp van daarvoor speciaal bestemde arbeidsmiddelen.

Deze nieuwe leidraad is speciaal ontwikkeld om werkgevers te helpen bepalen of een werkbak of werkplatform hangend in een hijswerktuig nodig is bij tijdelijke werkzaamheden of dat er andere methodieken kunnen worden gevolgd om het werken op hoogte uit te voeren.

Wanneer het niet mogelijk is om deze arbeidsmiddelen en/of andere meer geëigende werkmethodes in te zetten, mogen niet daarvoor bestemde hijswerktuiten worden gebruikt voor het verplaatsen van werknemers. Dit is echter alleen toegestaan als er passende maatregelen zijn genomen om de veiligheid en een zo veilig mogelijke werkplek te waarborgen. Als voorwaarde is opgenomen, dat de werkgever tijdens de voorbereiding duidelijk te maken wat belangrijk is om tot een goede afweging te komen van de noodzaak tot het inzetten van werkbakken. Als de inzet van werkbakken onvermijdelijk blijkt dan dient te werkgever te zorgen voor veilige voorzieningen en werkuitvoering.

Om deze afweging te maken heeft de overheid een nieuwe leidraad gepubliceerd Leidraad werken met een werkbak of werkplatform | Publicatie | Arboportaal  heeft u hulp nodig bij het toepassen van deze leidraad of het maken van een juiste risico afweging neem dan contact met ons op.